HOW TO RENEW

 1. Visit the VILLARICA PAWNSHOP branch where the item was pawned.
  (Pumunta sa Villarica Pawnshop branch kung saan isinangla ang inyong alahas o gamit.)
 2. At the back of the pawn ticket, sign on the space provided along the SIGNATURE OF PAWNER note.
  (Sa likod ng papel de ahensya, pirmahan ang lugar na katabi ng SIGNATURE OF PAWNER.)
 3. Present the pawn ticket for renewal and the payment of the amount due.
  (Ibigay ang papel de ahensya na patutubuan kasama ang bayad sa tubo.)
 4. Sign on the new pawnticket on the space provided.
  (Pirmahan ang bagong papel de ahensya sa lugar na nakalaan.)
 5. Safe keep the new pawn ticket, which is required to be presented during renewal or redemption of the pawned item.
  (Itago ang bagong papel de ahensya na kakailanganing dalhin sa oras ng pagpapatubo o pagtubos.)