HOW TO PAWN

 1. Visit any VILLARICA PAWNSHOP
  branch.
  (Pumunta sa kahit saang sangay ng VILLARICA PAWNSHOP.)
 2. Submit the item to be pawned and tell the amount that you need.
  (Ibigay ang alahas o gamit na isasangla at sabihin ang halagang kailangan.)
 3. Advise the branch personnel if you agree with the appraised value of your item.
  (Sabihin sa empleyado ng VP kung payag sa halaga ng sangla ng iyong alahas o gamit.)
 4. Fill up the KYC Form.
  (Sulatan ang KYC Form.)
 5. Sign the pawn ticket on the space provided and wait for your money.
  (Pirmahan ang papel de ahensya at hintayin ang inyong pera.)
 6. Count the money received and safe keep the pawnticket which is required to be presented during renewal or redemption of the pawned item.
  (Bilangin ang natanggap na pera at itago ang papel de ahensya na kakailanganing dalhin sa oras ng sa pagpapatubo o pagtubos ng inyong sangla.)